نخستین نشست اندیشگاه سلامت استان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت اجتماعی برای کاهش اپیدمی کرونا
با حضور دکتر علی دل پیشه برگزار شد:

نخستین نشست اندیشگاه سلامت استان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت اجتماعی برای کاهش اپیدمی کرونا

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهرتهران با تاکید بر این که ترویج مشارکت اجتماعی می تواند راه حل موثری برای اجرای برنامه های سلامت محورباشد گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی و افزایش مشارکت اجتماعی می تواند نقش محوری در ارتقا سلامت و کاهش اپیدمی کرونا ایفا کند.

نشست شورای مشاورین دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با موضوع برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
با حضور دکتر دل پیشه برگزار شد:

نشست شورای مشاورین دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با موضوع برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع

در سومین نشست شورای مشاورین دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ، دکتر علی دل پیشه ضمن تاکید بر اهمیت استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع ، به وظیفه قانونی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در پیگیری استقرار این برنامه اشاره کردند.

برگزاری نشست مجازی درخصوص نقش و وظیفه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع
با حضور دکتر علی دل پیشه برگزار شد:

برگزاری نشست مجازی درخصوص نقش و وظیفه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع

سومین نشست مجازی با مشاورین دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور درخصوص نقش و وظیفه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع برگزار شد.