سیاستها

افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برنامه ها

 •   برنامه راهبردی کنترل و پیشگیری از AIDS/HIV
 • سند کنترل و پیشگیری از بیماری­های غیر واگیر
 •   بسته خدمات پایه سلامت کارکنان
 •   سند ملی سلامت سالمندان
 •   تعیین درصد عوارض بر کالاهای آسیب رسان
 •   منع تبلیغ کالاهای آسیب رسان
 •   برنامه ملی فعالیت فیزیکی  
 •   سند ملی سلامت زنان
 •   سند ملی سلامت مردان
 •   برنامه راهبردی پیشگیری از مرگ جوانان
 •   برنامه ملی سلامت نوجوانان
 •   سند رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی
 • سند ملی بیماری­های نادر ایران
 •   تشکیل شورای ارتقای سلامت کارکنان وزارت بهداشت

 

مستندات گروه را از اینجا دریافت کنید.