حمد و سپاس خداوند بخشنده و مهربان را که سلامتی را بعنوان یک موهبت بی بدیل و نعمت کم نظیر به انسان ارزانی داشت و صیانت از آنرا بر همگان فریضه نمود. وزارت بهداشت و درمان بعنوان متولی اصلی تامین سلامت کشور در راستای اجرای هدفمند و هرچه بهتر وظایف ذاتی خود متعهد گردیده است با ارتقاء همکاریهای بین بخشی نسبت به شناسایی و در اولویت قرار دادن عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تولید شواهد و تدوین سیاستهای مبتنی بر شواهد اقدام نماید .

یکی از مظاهر راستین عدالت که از آرمانهای انقلاب اسلامی و اولویت مصرح در قانون اساسی، سیاست های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین پنج ساله توسعه و سایر اسناد بالا دستی است ((عدالت در سلامت)) بوده است و مولفه های اجتماعی تعیین کننده سلامت که از آنها بعنوان علت العلل یاد می شود نظیر سواد، مسکن، اشتغال، سرانه درآمد،  .........به روشنی اثبات می کند که تامین، حفظ و ارتقاء سلامت و عدالت در سلامت، تنها محدود به نظام سلامت نبوده و نیازمند مشارکت مردم و همکاریهای بین بخشی است.

با عنایت به اینکه مردم مهمترین و اصلی ترین ذینفعان سلامت محسوب می شوند همه دستگاههای اجرایی عضو مجامع سلامت در تمام سطوح از محله ، شهرستان ، استان و ملی متعهد به اجرای این سیاست ها شده اند تا زمینه بهتر و مناسب تری را برای بهره گیری از سرمایه های فکری و مشارکت های اجرای مردم و نهادهای مدنی فراهم آورده و اجتماعی سازی سلامت را عینیت بخشند .در این راستا متولیان عرصه های علم و تربیت ، اصحاب رسانه و تشکل های مردم نهاد تعهداتی را با محوریت پیام رسانان سلامت انجام می دهند تا نسبت به ارتقاء سواد و فرهنگ سلامت به عنوان یکی از بسترهای تقویت مشارکت آگاهانه مردم در حوزه سلامت اقدامات موثری توام با برنامه ریزی دقیق صورت دهند .

سیاستهای مجامع سلامت ملی، استان ها و شهرستان ها

۱-رسیدن به اهداف اصل ۲۹  قانون اساسی

۲- چشم انداز سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 رسیدن به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی

۳-سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393

۴-اجرای مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سال 1396

۵-برنامه مقام عالی وزارت در دولت دوازدهم

۶-سیاستهای کلی ابلاغی به دانشگاههای سراسر کشور در سال 1397 از سوی مقام عالی وزارت

اهداف برگزاری مجامع سلامت ملی، استان ها و شهرستان ها

۱-ارتقا سطح سلامت جسمی ، روانی ،اجتماعی و معنوی

۲-افزایش مشارکتهای موثر کارآمد پویا خلاق مردم در توسعه سلامت

۳-تقویت شادابی و امید به زندگی از طریق بهبود شرایط محیطی و اجتماعی

۴-سازماندهی و توانمندسازی مردم در پذیرش مسئولیت اجتماعی سلامت محور

۵-تقویت روحیه خودباوری، اعتماد به نفس و احساس ارزشمند بودن مردم از طریق مشارکت در انجام کارهای داوطلبانه و سلامت محور

۶-هدایت و مدیریت ظرفیت های مردمی و شرکت همه ارگانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در حل معضلات و مشکلات جامعه

فعالیت های انجام شده مجامع سلامت ملی، استانها و شهرستانها

برگزاری یک مجمع ملی سلامت در سال 1396

برگزاری 475 مورد مجمع سلامت شهرستانی

برگزاری 40 مجمع سلامت استانی