گروه هماهنگی سیاستهای امنیت غذایی و محیط زیست در حال حاضر از بدنه کارشناسی، بازوهای هماهنگ­ کننده (دبیرخانه­ های سلامت)، بازوهای مشورتی و تولید شواهد (کمیته­ های فنی)، دو رکن تصمیم ­ساز (کارگروه­ های تخصصی) و یک رکن مدیریت استقرار و ارزشیابی تشکیل شده است.

رکن مدیریت استقرار و ارزشیابی، با بهره ­گیری از ظرفیت­ های ساختاری شکل­ گرفته ذیل گروه حکمرانی برای سلامت، به پایش استقرار مصوبات مرتبط با حیطه عملکردی گروه و ارزشیابی تحقق اهداف و بروندادهای موردانتظار آن­ ها می­ پردازد.